บริษัทพีเค อินเตอร์เฟรด จำกัด เป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดน ไทย-ลาว รวมทั้ง พม่าเขมร เวียดนาม และ มาเลย์เซีย ทางรถ และเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือและทางเครื่องบิน (Freight Forwarder) รวมไปถึงพิธีการศุลกากร โดยบริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ และมีสาขาตั้งอยู่ที่ จังหวัดปทุมธานี หนองคาย แหลมฉบัง น่าน อุบลราชธานี
เวียงจันทร์ประเทศลาว และกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

บริษัทพีเค อินเตอร์เฟรด จำกัด มีเอเย่นอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก มากกว่า 50 บริษัททั่วโลก อาทิเช่น ประเทศในทวีปยุโรป , เอเซีย และอเมริกา รวมถึงการให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้าและส่งออก และการให้บริการเข้าเขตฟรีโซน

สำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดนไปประเทศลาว ซื่งเป็นประเทศไม่ติดทะเล ( Land Lock Country ) บริษัทพีเค อินเตอร์
เฟรด จำกัดสามารถให้บริการขนส่งสินค้าแบบ Door to Door โดยเราเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อของการนำเข้ามาจากประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ว่าทางเรือและทางเครื่องบินผ่านทางเอเย่นในต่างประเทศเพื่อนส่งต่อไปยังประเทศลาวทางรถยนต์ (ขนส่งสินค้าไปลาว ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ)


            

Road Transport Sea Freight Air Freight
     
ºÃÔÉÑ·¾ÕठÍÔ¹àµÍÃìà¿Ã´ ¨Ó¡Ñ´ à»ç¹¼Ùé»ÃСͺ¡Òâ¹Êè§ÊÔ¹¤éÒ¼èҹᴹ ä·Â-ÅÒÇ áÅÐà»ç¹µÑÇá·¹¢¹Êè§ÊÔ¹¤éÒÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È·Ò§àÃ×ÍáÅзҧà¤Ã×èͧºÔ¹ ( Freight Forwarder ) â´ÂºÃÔÉÑ·ÁÕÊӹѡ§Ò¹ãË­èÍÂÙè·Õè¡ÃØ§à·¾Ï áÅÐÁÕÊÒ¢ÒµÑé§ÍÂÙè·Õè ¨Ñ§ËÇѴ˹ͧ¤Ò áÅÐ àÇÕ§¨Ñ¹·Ãì»ÃÐà·ÈÅÒÇ

ºÃÔÉÑ·¾ÕठÍÔ¹àµÍÃìà¿Ã´ ¨Ó¡Ñ´ à»ç¹¼ÙéãËéºÃÔ¡Òâ¹Êè§ÊÔ¹¤éÒ¼èҹᴹ·Ò§Ã¶Â¹µì ÃÐËÇèÒ§ä·Â-ÅÒÇ áÅÐÂѧãËéºÃÔ¡Òâ¹Êè§ÊÔ¹¤éÒ·Ò§àÃ×ÍáÅзҧà¤Ã×èͧºÔ¹ä»Âѧ·ÕèµèÒ§æ ·ÑèÇâÅ¡ â´ÂºÃÔÉÑ·ÁÕàÍàÂè¹ÍÂÙèµÒÁ»ÃÐà·ÈµèÒ§æ ·ÑèÇâÅ¡ ÁÒ¡¡ÇèÒ 50 ºÃÔÉÑ··ÑèÇâÅ¡ ÍÒ·Ôàªè¹ »ÃÐà·Èã¹·ÇÕ»ÂØâû , àÍà«Õ áÅÐÍàÁÃÔ¡Ò ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒÃà´Ô¹¾Ô¸Õ¡ÒÃÈØšҡ÷Ñ駹Óà¢éÒáÅÐÊè§ÍÍ¡ áÅСÒÃãËéºÃÔ¡ÒÃà¢éÒࢵ¿ÃÕ⫹

ÊÓËÃѺ¡Òâ¹Êè§ÊÔ¹¤éÒ¼èҹᴹ任ÃÐà·ÈÅÒÇ «×è§à»ç¹»ÃÐà·ÈäÁèµÔ´·ÐàÅ ( Land Lock Country ) ºÃÔÉÑ·¾ÕठÍÔ¹àµÍÃìà¿Ã´ ¨Ó¡Ñ´ÊÒÁÒöãËéºÃÔ¡Òâ¹Êè§ÊÔ¹¤éÒẺ Door to Door â´ÂàÃÒà»ç¹ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§¢Í§¡ÒÃàª×èÍÁµèͧ͢¡ÒùÓà¢éÒÁÒ¨Ò¡»ÃÐà·ÈµèÒ§æ·ÑèÇâÅ¡äÁèÇèÒ·Ò§àÃ×ÍáÅзҧà¤Ã×èͧºÔ¹¼èÒ¹·Ò§àÍàÂè¹ã¹µèÒ§»ÃÐà·Èà¾×è͹Ê觵èÍä»Âѧ»ÃÐà·ÈÅÒǷҧö¹µì

  ยาทาเล็บ OPI เที่ยวทะเล